תנאי שימוש

כל המידע הנמצא באתר אולמות !BRAVO - כולל הטקסטים, התצלומים, התמונות, העיצוב הגרפי של האתר - הינו מוגן לפי חוק זכויות היוצרים של מדינת ישראל.

לחברת אינטרלינק אינפו בע״מ הבעלות הבלעדית על זכויות היוצרים של כל המידע הנ״ל, מלבד המקרים בהם קיים ציון מפורש של המקור הראשוני של המידע. חברת אינטרלינק אינפו בע״ם מייצגת את האינטרסים של יוצרי המידע הנמצא באתר אולמות !BRAVO.

כל העתקה ו/או שימוש במידע - כולל שימוש באתרי רשת האינטרנט, העברה לשידור רדיו או טלויזיה ו/או הפצה אחרת כלשהי של כתבות ו/או חומרים אחרים הנמצאים באתר ללא אישור בכתב מאת חברת אינטרלינק אינפו בע״ם - אסורים על פי חוק זכויות היוצרים במדינת ישראל. העובר על החוק ישא באחריות.